Skip to content

Day: August 15, 2019

ทีเส็บเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์ ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนที่เชียงใหม่

สสปน. เพิ่มจุดขาย Destination ให้จังหวัด เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร “มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน” ขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ กล่าวว่า “ทีเส็บมีแผนแม่บทด้านการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืนเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุมและนิทรรศการอย่างยั่งยืน (Thailand MICE Sustainable Destination Master Plan)… Read more ทีเส็บเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์ ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนที่เชียงใหม่