Northern MICE Academic Cluster

เอกสารประกอบการประชุมหารือ การพัฒนา MICE Academic Cluster Northern Region

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561

ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

1. ข้อมูลโครงการ MICE Academy

โดย นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

2. แนวทางการพัฒนา MICE Academic Cluster – Northern Region 

 

3. แบบสำรวจความต้องการกิจกรรมไมซ์