Skip to content

Category: events

“ASEAN Protocol for Young MICE Ambassador 2019”

จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจาก ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Capabilities) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การอบรมจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ชำนาญการ คุณพันธจักร ว่องปรีชา อดีตข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Protocol และ VIP Treatment โดยการอบรมรมในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ นักศึกษาและคณาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ จากสถาบันการศึกษากว่า 7 สถาบันในภาคเหนือ… Read more “ASEAN Protocol for Young MICE Ambassador 2019”