“ASEAN Protocol for Young MICE Ambassador 2019”

จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจาก ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Capabilities) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

การอบรมจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ชำนาญการ คุณพันธจักร ว่องปรีชา อดีตข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Protocol และ VIP Treatment

โดยการอบรมรมในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ นักศึกษาและคณาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ จากสถาบันการศึกษากว่า 7 สถาบันในภาคเหนือ รวมกว่า 100 ท่าน

และ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้ง เครือข่ายเยาวชนไมซ์ภาคเหนือ (Northern MICE Student Chapter) ซึ่งมี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์ประสานงานอีกด้วย

ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ และ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและไอที คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า “การจัดอบรมเยาวชนไมซ์ภาคเหนือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาคเหนือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไมซ์ เพื่อสร้างความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ เพื่อรองรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย โดยคาดว่าจะมีการจัดประชุมระดับผู้นำและระดับรัฐมนตรีอาเซียนในจังหวัดเชียงใหม่อีกหลายครั้ง 
จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาเยาวชนเตรียมพร้อมในการจัดงานดังกล่าว และ ยังเป็นการสร้างศักยภาพทางด้านบุคลากรไมซ์ของเชียงใหม่และภาคเหนือในระยะยาวอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก คุณพันธจักร ว่องปรีชา ผู้ชำนาญการด้าน Protocol ที่ดูแล VIP และ ผู้นำประเทศมายาวนาน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนอันดีจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นอย่างดี และ หลังจากได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ทาง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้มีการวางแผนจัดอบรมรุ่นที่ 2 เร็ว ๆ นี้อีกด้วย”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.