Skip to content

Tag: MICE

“ASEAN Protocol for Young MICE Ambassador 2019”

จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจาก ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Capabilities) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การอบรมจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ชำนาญการ คุณพันธจักร ว่องปรีชา อดีตข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Protocol และ VIP Treatment โดยการอบรมรมในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ นักศึกษาและคณาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ จากสถาบันการศึกษากว่า 7 สถาบันในภาคเหนือ… Read more “ASEAN Protocol for Young MICE Ambassador 2019”

ทีเส็บเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์ ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนที่เชียงใหม่

สสปน. เพิ่มจุดขาย Destination ให้จังหวัด เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร “มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน” ขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ กล่าวว่า “ทีเส็บมีแผนแม่บทด้านการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืนเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุมและนิทรรศการอย่างยั่งยืน (Thailand MICE Sustainable Destination Master Plan)… Read more ทีเส็บเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์ ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนที่เชียงใหม่