Skip to content

Category: Uncategorized

คณะเศรษฐศาสตร์ มช. จับมือ เอกชน ฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่

(6 สิงหาคม 2562) ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ เชิญภาคเอกชนกว่า 10 สมาคมและชมรม ประชุมนัดประวัติศาสตร์ ตั้ง #VisitChiangMai ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ เอกชนกว่า 10 สมาคมและ ชมรมด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ ตั้งทีม Visit Chiang Mai ลุยพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์เชิงรุก จัดงาน… Read more คณะเศรษฐศาสตร์ มช. จับมือ เอกชน ฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่

เชียงใหม่ ยกระดับบุคลากรไมซ์ด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล(Incentive travels) ระดับโลก มาตรฐาน CIS

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ผู้เชี่ยวชาญไมซ์ ด้านการจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive travels) จากภาคเอกชน และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Certified Incentive Specialist (CIS) ณ รร. Anantara Riverside กทม. และ สอบผ่านมาตรฐานได้รับการรับรองจาก Society for Incentive… Read more เชียงใหม่ ยกระดับบุคลากรไมซ์ด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล(Incentive travels) ระดับโลก มาตรฐาน CIS

รุกตั้งทีมการตลาดไมซ์ เชียงใหม่ ยกระดับสู่เมืองแห่งไมซ์ระดับโลก

มช. จับมือ สมาคมโรงแรมภาคเหนือ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่และ สมาคมไมซ์และออร์แกไนซ์เซอร์ภาคเหนือ จัดตั้ง ทีมงานการตลาดไมซ์จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang MICE Marketing & Sales Forces วันนี้ (11 มิถุนายน 2561) เวลา 13:30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่ (CMECC) ได้มีการประชุมร่วมระหว่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang MICE) ได้ประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนด้านไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ… Read more รุกตั้งทีมการตลาดไมซ์ เชียงใหม่ ยกระดับสู่เมืองแห่งไมซ์ระดับโลก

ATF 2017

ATF2017 held in Singapore during 16th – 20th January 2017 has concluded. This main tourism event in the Southeast Asia will be back again in January 2018 in Chiang Mai, Thailand. To recap the event this year we received some interesting statistics from the organisers as following: 96% user adoption Business matching was live for 4 weeks. In that time > 22,000 visits to the platform, > 300 daily visits > 44,000 meeting requests sent btw buyer and seller > 12,000 confirmed onsite meetings arranged Countries with most number of… Read more ATF 2017

ทีเส็บจับมือ UNWTO จัดงานประชุมไมซ์แห่งประชาคมอาเซียน ชูแผนขับเคลื่อนไมซ์ตามยุทธศาสตร์อาเซียน 10 ปี

#ข่าวประชาสัมพันธ์ 28 กันยายน 2559 กรุงเทพฯ: สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จัดงาน ASEAN Conference on MICE in collaboration with UNWTO หรือ การประชุมธุรกิจไมซ์ อาเซียนโดยความร่วมมือกับองค์กรการท่องเที่ยวโลก แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนโยบาย ผนึกกาลังหวัง ผลักดันให้อาเซียนเป็นจุดหมายเดียวกัน รองรับนักธุรกิจไมซ์จากทั่วโลก พร้อมยึดกรอบยุทธศาสตร์การ ท่องเที่ยวอาเซียน 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) ขับเคลื่อนไมซ์ไทยสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพ และเติบโตอย่าง ยั่งยืนในทุกมิติ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อํานวยกํารทีเส็บ กล่าวว่า “การส่งเสริมไมซ์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) นั้น ได้ให้ความสําคัญกับการทํางานภายใต้ความร่วมมือกับประเทศอาเซียน และหน่วยงานหลักๆระดับโลกที่ส่งเสริมธุรกิจไมซ์ โดย ทีเส็บได้เป็นสมาชิกสมทบ (Affiliate Member) ขององค์การการท่องเที่ยวโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการสนับสนุนจากองค์การการท่องเที่ยวโลกในด้านธุรกิจไมซ์ ทั้งนี้การจัดงาน ASEAN Conference on MICE in collaboration with UNWTO หรือ การประชุมธุรกิจไมซ์อาเซียนโดยความร่วมมือกับ UNWTO นับเป็นการจัดงานครั้งแรกใน ประเทศไทย ที่ดําเนินการภายใต้กรอบยุทธศําสตร์อาเซียน และเป็นเวทีสําคัญที่สร้างการตระหนักรู้และเห็นถึงความสําคัญของ ธุรกิจไมซ์ในอาเซียนของผู้นําอาเซียนทุกประเทศ อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนทางความรู้และประสบการณ์ระหว่าง กัน ก่อให้เกิดความร่วมมือในระดับภูมิภาค และการประสานงานเชิงนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจไมซ์ของอาเซียน โดยเฉพาะการ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อรองรับความต้องการ ของนักเดินทางกลุ่มไมซ์จํากทั่วโลกให้มาจัดงานไมซ์ในภูมิภาคน้ี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมาย ปลายทางไมซ์แห่งอาเซียน การประชุมดังกล่าวมีหน่วยงานภาครัฐ ภําคเอกชน ผู้ประกอบการ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์จําก อําเซียนเข้าร่วมเป็นจํานวนกว่า… Read more ทีเส็บจับมือ UNWTO จัดงานประชุมไมซ์แห่งประชาคมอาเซียน ชูแผนขับเคลื่อนไมซ์ตามยุทธศาสตร์อาเซียน 10 ปี